သံုးပြင့္ဆိုင္ႏွင္းဆီပန္းဆံထံုး

0

ေက်ာအလယ္ဆံပင္ရွိေသာ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ထံုးဖြဲ႕နိုင္တဲ့ ပြဲတက္ဆံထံုးေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ခ်န္ၿပီး ေနာက္ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

စုစည္းထားေသာ အေနာက္ဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ႏွစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိိုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို အဆံုးအထိက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးရပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္အားလံုးကို လိမ္ေပးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးရပါမယ္။

အဆံုးအထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။