မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဒိုးနပ္ဆံထုံး

0

ပြဲသြားပြဲလာေလးေတြမွာ ကိုယ္တိုင္လုပ္ႀကည့္လို႔ရၿပီး တမူထူးၿပီးက်က္သေရရွိေနမွာေနာ္။

ပုံတြင္ျပထားသလို ဆံပင္ကို ျမင့္ျမင့္ေလးစည္းေပးပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းေလး သုံးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ဒိုးနပ္ကြင္းေလးကို စြပ္ေပးပါ။

ဆံပင္ကို ျဖန္႔ခ်ေပးပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ႏွစ္စကိုယူ၍ လိမ္ေပးပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါမယ္။

ဒိုးနပ္ကြင္းအေပၚမွ လက္လွ်ိဳ၍ လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

အစကိုဆြဲထုတ္ပါမယ္။

ထြက္လာေသာအစကို ဆြဲယူပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းအေပၚမွ လက္လွ်ိဳ၍ လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။