ေဘးတစ္ေစာင္းအေခြဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာလြယ္ကူေအာင္ Dolly ကျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုေဖာ္ျပေပးမယ္ေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုႏွစ္ဖက္ခြဲကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္တစ္ဖက္တြင္စိုက္လိုက္္ပါ။

ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္အားလံုးကိုထည့္လိုက္ပါ။

ကြင္းထဲကိုဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလို ျပဳလုပ္၍ဆံပင္ကိုလိမ္ေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုအဖ်ားမွစ၍ အေပၚကိုေခြတင္ေပးပါ။

အဆံုးထိေခြတင္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ဖြေပးပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုအဖ်ားမွစ၍ အေပၚကိုေခြတင္ေပးပါ။

အဆံုးထိေခြတင္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။