သံုးေခ်ာင္ထိုးက်စ္ဆံၿမီးကို ေဖာ္ျပၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ေလးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီးေလး က်စ္ၾကည့္ရေအာင္!

0

တစ္ႀကိမ္ေလာက္အေသျခာေလးမွတ္သားထားမယ္ဆိုရင္ လုပ္ႏိုင္မွာပါ။ သံုးေခ်ာင္ထိုးက်စ္ဆံၿမီးထက္ ပိုလွၿပီးပိုခ်စ္စရာေကာင္းမွာပါ။ ဆံပင္ရွည္တဲ့သူမ်ားအတြက္ ပိုၿပီးအဆင္ေျပမွာပါ။

ဘယ္ဘက္မွေန၍ A,B,C,Dမွတ္သားထားပါ။
သံုးေခ်ာင္ထိုးက်စ္ဆံၿမီးကို ေဖာ္ျပၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ေလးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီးေလး က်စ္ၾကည့္ရေအာင္!

AကိုBနဲ႔ C ၾကားထဲထည့္ပါ (အေပၚမွေန၍ထည့္ပါ)
သံုးေခ်ာင္ထိုးက်စ္ဆံၿမီးကို ေဖာ္ျပၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ေလးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီးေလး က်စ္ၾကည့္ရေအာင္!
Cကို ညာဘက္အစြန္ဆံုးကို ပို႔ပါ(အေပၚမွပို႔ပါ)
သံုးေခ်ာင္ထိုးက်စ္ဆံၿမီးကို ေဖာ္ျပၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ေလးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီးေလး က်စ္ၾကည့္ရေအာင္!

သံုးေခ်ာင္ထိုးက်စ္ဆံၿမီးကို ေဖာ္ျပၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ေလးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီးေလး က်စ္ၾကည့္ရေအာင္!
BကိုAရဲ႕အေပၚ
သံုးေခ်ာင္ထိုးက်စ္ဆံၿမီးကို ေဖာ္ျပၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ေလးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီးေလး က်စ္ၾကည့္ရေအာင္!
Bကို Dရဲ႕ေအာက္ကိုပို႔ပါမယ္။ >> Bကို Cရဲ႕အေပၚသို႔ျပန္ပို႔ပါ။
သံုးေခ်ာင္ထိုးက်စ္ဆံၿမီးကို ေဖာ္ျပၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ေလးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီးေလး က်စ္ၾကည့္ရေအာင္!

အခုဘယ္ဘက္အစြန္ဆံုးမွာရွိတဲ့Aကိုအသံုးျပဳပါမယ္။
သံုးေခ်ာင္ထိုးက်စ္ဆံၿမီးကို ေဖာ္ျပၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ေလးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီးေလး က်စ္ၾကည့္ရေအာင္!
Aကို Dရဲ႕အေပၚ
သံုးေခ်ာင္ထိုးက်စ္ဆံၿမီးကို ေဖာ္ျပၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ေလးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီးေလး က်စ္ၾကည့္ရေအာင္!
Aကို Cရဲ႕ေအာက္ >> A ကို Bရဲ႕အေပၚ
သံုးေခ်ာင္ထိုးက်စ္ဆံၿမီးကို ေဖာ္ျပၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ေလးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီးေလး က်စ္ၾကည့္ရေအာင္!

ဒီအတိုင္းေလးထပ္ခါတလဲလဲလုပ္ၾကည့္ပါ။
သံုးေခ်ာင္ထိုးက်စ္ဆံၿမီးကို ေဖာ္ျပၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ေလးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီးေလး က်စ္ၾကည့္ရေအာင္!

သံုးေခ်ာင္ထိုးက်စ္ဆံၿမီးကို ေဖာ္ျပၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ေလးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီးေလး က်စ္ၾကည့္ရေအာင္!