ႏွစ္ေခ်ာင္းလိမ္ဆံထံုး

0

စည္းရတာလြယ္ကူၿပီး ပြဲလယ္တင့္ေစမည့္ ဆံထံုးပံုစံေလးကိုတစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ေပးပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ေပးပါမယ္။

ထိုနည္းအတိုင္း ေခါင္းတစ္၀က္ဆံုးသည္အထိလိမ္ေပးပါ။

ေနာက္ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ လိမ္ေပးပါ။

ထပ္ၿပီး တစ္ဖက္ေဘးဆံပင္ဆံုးသည္အထိ လိမ္ေပးရပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ဆံုးသည္အထိထပ္လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ၿပီးက်န္ေနေသာဆံပင္စကို ေရွ႕မွလိမ္ထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႕ထည့္ပါ။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။