က်စ္ဆံၿမွီးသံုးဆင့္ဆံထံုး

0

ကိုယ္တိုင္အလြယ္တကူလုပ္လို႕ရတဲ့ ဆံထံုးေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအလြယ္တကူထံုးနိုင္ရန္အတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းေဖာ္ျပလိုုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူၿပီးစည္းလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အဆံုးထိက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးအထိေခြေပးရပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ႏွစ္ဆင့္ကိုေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။