ဒိုးနတ္ကြင္းဆံထံုး

0

ဆံပင္ရွင္းရွင္းေလးမွၾကိဳက္တဲ့ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ဆံပင္ထံုးဖြဲ႕ပံုအဆင့္ဆင့္ကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကိုသံုးပါမယ္။

ဒိုးနတ္ကြင္းကိုစည္းထားေသာဆံပင္အတြင္းသို႕ ထည့္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုျဖန္႕ပါမယ္။

ျဖန္႕ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စြပ္ပါမယ္။

ေနာက္ထပ္သားေရကြင္းျဖင့္ ထပ္စြပ္ပါမယ္။

ေဘးမွဖြာေနေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ေပးရပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေဘးသို႕ပို႕ၿပီး သားေရကြင္းထဲသို႕ထည့္ပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲေရွ႕နည္းအတိုင္းလိမ္ၿပီး သားေရကြင္းထဲသို႕ထည့္ပါ။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္အားလံုးကို စုလိုက္ပါမယ္။

စုထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ေပးပါ။

ဆံထံုးေဘးနားသို႕ပတ္ၿပီးအဆံုးကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။