ႏွစ္ဖက္လွဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို လြယ္လြယ္ကူကူေဖာ္ျပေပးထားလို႔ ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူးကာက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေအာက္ဆံုးအထိက်စ္ကာဖြေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ဖြၿပီးစည္းေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲတြင္စိုက္လိုက္ပါ။

ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကုိဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

လိမ္ထားေသာေနရာတြင္ကြင္းတံကိုျပန္စိုက္လိုက္ပါ။

တစ္ဖက္မွက်စ္ဆံၿမီွးကိုယူကာ ကြင္းတံထဲကိုထည့္လို္က္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုဖြကာ ေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုေခါက္တင္ေပးပါ။

အဆံုးထိေခါက္တင္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။