က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္တြဲ အေခြဆံထုံး

0

အသက္အရြယ္မေရြး လိုက္ဖက္လို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေစမွာပါေနာ္။

ဆံပင္ကို သုံးပိုင္းခြဲထားပါ။

အလယ္ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔ ဘီးျဖင့္သပ္ယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ထိုးထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ လိမ္ေပးပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

ေခြေပးပါ။

အကုန္ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို သုံးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းပါ။

ေအာက္ဆုံးထိက်စ္၍ ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကိုထပ္ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းပါ။

အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလဲ အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚအေခြတြင္ ပတ္ေပးပါ။

ကုန္သည္အထိပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ အေခြတြင္ပတ္ေပးပါ။

အဆုံးထိပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။