ေနာက္တြဲ ဖဲျပား

0

လူႀကီး လူငယ္မေရြး လိုက္ဖက္တင့္တယ္တဲ႔ ဆံထုံးေလးျဖစ္လို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေနာက္ဆံပင္ကို စည္းေပးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အပိုင္းသုံးပိုင္းထပ္ခြဲပါ။

အလယ္ဆံပင္ကို သားေရကြင္းစည္းေပးပါ။

အတြင္းဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ဖြေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလဲ ဆက္လုပ္ပါ။

တစ္ျခားဖက္ကိုလဲ ဆက္လုပ္ပါ။

အားလုံးကို စုစည္းပါမယ္။

ေနာက္ဘက္မွ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

တစ္စကိုသားေရကြင္းျဖင့္ တစ္၀က္စည္းပါ။

ေဘးဘက္ကို ျဖန္႔ေပးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလဲ တစ္၀က္စည္းပါ။

ေဘးဘက္ကို ျဖန္႔ေပးပါ။

အလယ္စကိုယူပါ။

အေပၚဘက္သို႔ ေခြယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။