အလိမ္ပိုနီေတး စည္းနည္း

0

ေပွ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲေတြမွာ သူမ်ားမတူ တမူထူးျခားေနေစမယ့္ ဆံပင္ပုံစံေလးျဖစ္လို႔ လိုက္လုပ္ျကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေနာက္ဆံပင္ကို စည္းေပးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အပိုင္းသုံးပိုင္းထပ္ခြဲပါ။

အလယ္ဆံပင္ကို သားေရကြင္းစည္းေပးပါ။

အတြင္းဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ဖြေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလဲ ဆက္လုပ္ပါ။

တစ္ျခားဖက္ကိုလဲ ဆက္လုပ္ပါ။

အားလုံးကို စုစည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

သားေရကြင္းအုပ္ေအာင္ ပတ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။