ႏွစ္ဆင့္လိမ္က်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို လြယ္လြယ္ကူကူေဖာ္ျပေပးထားလို႔၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအလယ္ခြြဲပါ။

တစ္ဖက္အေရွ႕မွဆံပင္အနည္္းငယ္ကိုယူ၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ေနာက္တစ္ဆင့္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ထားေသာဆံပင္နွင့္ပူးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ထားေသာဆံပင္နွင့္ပူးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

ေအာက္ဆံုးထိက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္သြားပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလိမ္၍က်စ္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။