ႏွင္းဆီပန္းသံုးပြင့္ဆံထံုး

0

Dinner ပြဲတက္အတြက္ ထံုးလို႕ရတဲ့ဆံပင္ပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအလြယ္တကူထံုးနိုင္ရန္အတြက္ တစ္ဆင့္ၿခင္းေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုခ်န္ပါမယ္။

ေနာက္ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

အတြင္းထည့္ကြင္းတံကိုသံုးပါမယ္။

ကြင္းတံအခၽြန္ကို ေအာက္မွထိုးပါ။

ကြင္းတံထဲသို႕ဆံပင္အားလံုးထည့္ၿပီး အေပၚသို႕ဆြဲပါ။

အေပၚသို႕ဆြဲထုတ္လိုက္ပါၿပီ။

ဆြဲထုတ္ထားေသာဆံပင္အနားကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေအာက္မွဆံပင္ကိုေခြၿပီးလိပ္တင္ေပးပါ။

အဆံုးထိလိပ္တင္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးဘက္ကိုလဲ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္မွ တစ္ဖက္ကိုယူၿပီးေခြပါ။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုလဲေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူၿပီးလိမ္ပါ။

3.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေရွ႕မွက်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုတစ္ဖက္သိုပို႕ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အစကိုေအာက္သို႕ပတ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

4.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။