ငါးရိုးစည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာလြယ္ကူစြာ ေဖာ္ျပေပးထားတယ္ေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့့္စည္းပါ။

ငါးရိုးက်စ္ရာတြင္လြယ္ကူေစမယ့္ သင္ေထာက္ကူကိုသံုးပါ။

က်စ္တံထိပ္ကိုစည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါ။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္တံထဲကိုထည့္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္တံထဲကိုထည့္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ပါ။

က်စ္တံအဖ်ားထိဆက္က်စ္သြားပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုစုကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။