ငါးရိုးက်စ္ဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့့္စည္းပါ။

ငါးရိုးက်စ္ရာတြင္လြယ္ကူေစမယ့္ သင္ေထာက္ကူက်စ္တံကိုသံုးပါ။

က်စ္တံထိပ္ကိုစည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ထည့္ပါ။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္တံထဲကိုထည့္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္တံထဲကိုထည့္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္ပါ။

က်စ္တံအဖ်ားထိဆက္က်စ္သြားပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုစုကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ကာပူးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ကာပူးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္က်စ္သြားပါ။

က်စ္ထားဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္ကာဖြေပးပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းကိုေခါက္ထည့္ေပးပါ။

အဆံုးထိေခါက္ထည့္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။