က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆံပင္ပံုဆံရိုးရိုးေလးနဲ႕ လိုက္ဖက္ေအာင္စည္းဖြဲ႕ထားပံုေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ တင္ျပထားပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို ပူးက်စ္လိုက္ပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ေပးရပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ေပးရပါမယ္။

တစ္ဖက္ကိုလဲေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အလယ္တြင္စုလိုက္ပါမယ္။

စုထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။