ေဘးတစ္ေစာင္း အလိပ္ဆံထုံး

0

ပြဲလမ္းမေရြး အက်ီ ၤမေရြး လိုက္ဖက္တင့္တယ္သည့္ ဆံထုံးေလးကို အဆင့္ဆင့္လုပ္လို႔လြယ္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔ ဘီးျဖင့္သပ္ယူပါ။

ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္ဘက္တြင္ ေခါက္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚအေဖာင္းလုပ္ထားေသာ ေအာက္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထပ္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္ က်န္ဆံပင္မွ တစ္၀က္ကို လိပ္လိုက္ပါ။

အကုန္အတြင္းဘက္သို႔ လိပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးဘက္မွ က်န္ေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိပ္တင္ထားေသာဆံထုံးေပၚသို႔ ယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

အဆုံးထိမုန္႔ႀကိဳးလိမ္ လိမ္သြားပါ။

ေခြေပးပါ။

ဆံထုံးဟေနေသာ ေနရာတြင္ အေခြကိုထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။