အတြင္းထည့္ ထပ္ဆင့္ဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆံပင္ပံုအဆင့္ဆင့္ေလးႏွင့္ ႏွင္းဆီပြင့္ပါသည့္ဆံပင္ပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအလြယ္တကူစည္းႏိုင္ရန္ တစ္ဆင့္ခ်င္းေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.အတြင္းထည့္ဆံပင္စည္းပါမယ္။

အလယ္ဆံပင္အနည္းငယ္ယူၿပီး စည္းပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုယူၿပီး အလယ္တြင္ထပ္စည္းပါမယ္။

အတြင္းထည့္ကြင္းတံကို သံုးပါမယ္။

ပထမစည္းထားေသာဆံပင္အတြင္းသို႕ ကြင္းတံထည့္ပါ။

ဒုတိယစည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းထဲထည့္ၿပီး ေအာက္သို႕ဆြဲခ်ပါ။

ေအာက္သို႕ ဆံပင္ဆြဲခ်ၿပီးပါၿပီ။

ေနာက္ထပ္ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုယူၿပီးအလယ္တြင္စည္းပါ။

ပထမစည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႕ ကြင္းတံထည့္ပါ။

တတိယစည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းထဲထည့္ပါ။

ဆံပင္ကို ေအာက္သို႕ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ေရွ႕နည္းအတိုင္း ေအာက္အဆင့္ကိုျပဳလုပ္ပါ။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးအဆံုးအထိက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးရပါမယ္။

ဖြထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးရပါမယ္။


ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။