အထပ္ယွက္ဆံထုံး

0

ပြဲလမ္းမေရြး အက်ီ ၤမေရြး လိုက္ဖက္တင့္တယ္သည့္ ဆံထုံးေလးကို အဆင့္ဆင့္လုပ္လို႔လြယ္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေနာက္မွဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ ျမင့္ျမင့္စည္းပါ။

ေရွ႔မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔ ဘီးျဖင့္သပ္ယူပါ။

ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ကို စည္းထားေသာဆံပင္နားကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးထားေသာဆံပင္မွ က်န္ဆံပင္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ယွက္လိုက္ပါ။

ယွက္ယူထားေသာအစတစ္ခုကို ေခါက္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္မွ အစတစ္ခုကို ေခါက္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဆင့္ဆင့္လုပ္သြားပါ။

ေအာက္ဆုံးတြင္ က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

ယွက္လိုက္ပါ။

ယွက္ယူထားေသာအစတစ္ခုကို ေခါက္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္မွ အစတစ္ခုကို အကုန္ေခြလိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။