က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံထံုး

0

ဆံပင္ပံုစံရိုးရိုးေလးနဲ႕ ထံုးလို႕လြယ္ကူေစရန္အတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိူ ပူးလိုက္ပါမယ္။

ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမွီးေပၚသည္အထိက်စ္ပါ။

အဆံုးအထိက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းစည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေခြေလးျဖစ္ေအာင္ လိပ္ေပးရပါမယ္။

အဆံုးလိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။