ေလးေၾကာင္းက်စ္ဆံထံုး

0

ညီမေလးေတြအလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္ေစဖို႔ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးမယ္ေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစုကာ အေနာက္တြင္အျမင့္စည္းေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေလးေၾကာင္းခြဲေပးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူးက်စ္ကာ တစ္ေခ်ာင္းကိုခ်န္ပါ။

ခ်န္ထားေသာတစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာ သံုးေခ်ာင္းပူးက်စ္ထားေသာ ေအာက္ဖက္သို႔ယူပါ။

ယူလိုက္ေသာတစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ က်န္ေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

ဖယ္လိုက္ေသာတစ္ေခ်ာင္းကိုျပန္ယူကာ အေပၚတြင္ျပထားသလိုျပန္ပူးကာက်စ္ပါ။

အဆံုးထိက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေလးေၾကာင္းက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ၿပီးပါၿပီ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုပတ္တင္ပါ။

က်န္ေသာအစကို အဆံုးထိပတ္တင္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။