ႏွစ္ဖက္လွ Ponytail

0

ေအာက္မွာျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုေဖာ္ျပေပးထားတယ္ေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုက်စ္ထားေသာ ဆံပင္တြင္စိုက္လိုက္ပါ။

ေဘးဘက္အတြင္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ကြင္းထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ေအာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားတဲ့အတိုင္းလုပ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ဆံၿမီွးထဲသို႔ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထည့္ေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုႏွစ္ဖက္ခြဲကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူကာ စည္းထားေသာဆံပင္ကိုပတ္လိုက္ပါ။

အဆံုးထိပတ္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္းစည္းထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးျဖင့္ပတ္က ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။