ႏွစ္ဖက္လွဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားလို႔၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကိုုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုက်စ္ထားေသာ ဆံပင္တြင္စိုက္လိုက္ပါ။

ေဘးဘက္အတြင္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ကြင္းထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ေအာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားတဲ့အတိုင္းလုပ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ဆံၿမီွးထဲသို႔ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထည့္ေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို ႏွစ္ဖက္ခြဲကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

တစ္ဖက္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကိုပူး၍လိမ္ပါ။

အဆံုးထိလိမ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလိမ္ေပးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာ အေပၚကိုပတ္တင္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို အဆံုးထိပတ္တင္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း အေပၚကိုပတ္တင္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။