အလိမ္အယွက္ဆံထုံး

0

ပ်ိဳေမတို႔ ထုံးဖြဲ႕ရလြယ္ကူေစဖို႔ အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ ပါတယိ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အလယ္မွတစ္၀က္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေနာက္သို႔ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ျဖီးပါ။

လိမ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ေဘးဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

လိမ္လိုက္ပါ။

လိမ္ထားေသာအစကို ဖြေပးပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ေဘးဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

လိမ္လိုက္ပါ။

လိမ္ထားေသာအစကို ဖြေပးပါ။

တစ္ျခားဖက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ေဘးဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလဲ လိမ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကုန္သည္အထိ ဆက္လုပ္ပါ။

ေအာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ပုံစံလိမ္ပါမယ္။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

အဆုံးမွ အစေလးကို ဆြဲထား၍ က်န္လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔တြန္းတင္ပါ။

တြန္းတင္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။