က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း

0

လူငယ္ဆန္ဆန္ေလးနဲ႕ Fancy ပံုစံပု၀ါေလးနဲ႕စည္းထားေသာဆံပင္ပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္စည္းပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္ကိုေဘးတေဆာင္းအေနျဖင့္သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္အားလံုးကို ယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးရပါမယ္။

လက္ကိုင္ပု၀ါေလးကို သံုးပါမယ္။

ပု၀ါေလးကို စည္းပါမယ္။