တစ္ေစာင္းက်စ္ဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ လြယ္ကူေစဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားတယ္ေနာ္။

ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

အေပၚဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ႏွင့္ က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းစီကိုပူးလိုက္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

ေဘးဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုယူကာ အနာက္ထိဆက္က်စ္သြားပါ။

အနည္းငယ္ယူက်စ္ၿပီးေသာအခါ က်န္ေသာဆံပင္ကိုေအာက္အထိက်စ္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုစုကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူးကာလိမ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြ၍ပတ္လိုက္ပါ။

က်န္ေသာအစကိုအဆံုးထိပတ္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚမွက်စ္ဆံၿမီွးကိုယူကာ ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ပါ။