မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး

0

လူႀကီးေတြမွ မဟုတ္ဘဲ လူငယ္ေတြနဲ႔လဲ လိုက္ဖက္လို႔ ပြဲသြားပြဲလာထုံးဖြဲ႔ခ်င္လဲ အဆင္ေျပတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ေဘးခြဲပါ။

ရွ႕ဆံပင္ကို ေဘးခြဲပါ။

နားေနာက္ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

နားေနာက္ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေနာက္ဆံပင္အားလုံးကို စုစည္းပါ။

 ေနာက္ဆံပင္အားလုံးကို စုစည္းပါ။

ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

 ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ပုံစံလိမ္ပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ပုံစံလိမ္ပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးပါ။

အဆုံးထိေခြ၍ ကလစ္ထိုးပါ။

အဆုံးထိေခြ၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ေဘးခြဲထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ႏွစ္စခြဲပါ။

ဘးခြဲထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ႏွစ္စခြဲပါ။

ယွက္လိမ္ပါ။

ယွက္လိမ္ပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္က်စ္သြားပါ။

 မုန္႔ႀကိဳးလိမ္က်စ္သြားပါ။

ေဘးနားေလးေတြ ဖြေပးပါ။

 ေဘးနားေလးေတြ ဖြေပးပါ။

ဆံထုံးတြင္ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုံးတြင္ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ယွက္လိမ္ပါ။

 ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ယွက္လိမ္ပါ။

အဆုံးထိ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္က်စ္၍ ဖြသြားပါ။

အဆုံးထိ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္က်စ္၍ ဖြသြားပါ။

ဆံထုံးတြင္ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုံးတြင္ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုလဲအဆုံးထိ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္က်စ္၍ ဖြသြားပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုလဲအဆုံးထိ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္က်စ္၍ ဖြသြားပါ။

ဆံထုံးတြင္ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုံးတြင္ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။<

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး