ကိုယ္တိုင္လုပ္လို႔ရသည့္ တစ္လႊာအလွ

0

ကိုယ္တိုင္လုပ္လို႔လဲရသလို ပြဲသြားပြဲလာနဲ႔လဲ လိုက္ဖက္လို႔ အဆင့္ဆင့္ေလး လိုက္လုပ္ႀကည့္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္ကို ေဖာင္းေပးပါ။

ေဖာင္းေဖာင္းေလး လုပ္ေပးပါ။

ေနာက္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

အစႏွစ္ခုခြဲပါ။

ယွက္လိမ္ပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ပုံစံလိမ္ပါ။

ဖြေပးပါ။

တစ္ဖက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္အစကိုထပ္ယူပါ။

လိမ္၍ဖြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

လိမ္၍ဖြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္အစကိုထပ္ယူပါ။

လိမ္၍ဖြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။