က်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး

0

စည္းရတာလက္၀င္ၿပီး ရိုးရွင္းစြာလွပတဲ့ ဆံထံုးပံုစံေလးကို စည္းဖြဲ႕နိုင္ရန္အတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ယူၿပီးစည္းပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ယူၿပီးစည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ပါမယ္။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို နွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို နွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္နွစ္ဖက္ကိုထပ္ခြဲၿပီး အေရွ႕ဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္နွစ္ဖက္ကိုထပ္ခြဲၿပီး အေရွ႕ဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။<

ဦးေခါင္းဆံုးသည္အထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခဏစည္းပါ။

ဦးေခါင္းဆံုးသည္အထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခဏစည္းပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္နွစ္ဖက္လံုးကို အလယ္တြင္ပူးၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္နွစ္ဖက္လံုးကို အလယ္တြင္ပူးၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ေပးရပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ေပးရပါမယ္။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္မွ ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီးေခြပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီးေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး