ေဘးအလိမ္တစ္၀က္ ပိုနီေတးစည္းနည္း

0

လွလဲလွ လူငယ္ေလးလဲဆန္လို႔ ပ်ိဳေမေလးေတြ လိုက္လုပ္ျကည့္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲ၍ ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲ၍ ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ႏွစ္စခြဲ၍ လိမ္ပါ။

 ႏွစ္စခြဲ၍ လိမ္ပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

 ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းလိမ္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းလိမ္ပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

 ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းလိမ္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းလိမ္ပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္အထိ လိမ္သြားပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္အထိ လိမ္သြားပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္ကိုလဲ တစ္၀က္ထိ လုပ္သြားပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္ကိုလဲ တစ္၀က္ထိ လုပ္သြားပါ။

ဆံပင္ႏွစ္ခုကို စု၍ စည္းပါ။

ဆံပင္ႏွစ္ခုကို စု၍ စည္းပါ။

ေအာက္ဘက္မွဆံပင္ႏွင့္ အေပၚဆံပင္ကို စုယူပါ။

 ေအာက္ဘက္မွဆံပင္ႏွင့္ အေပၚဆံပင္ကို စုယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စုစည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စုစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

သားေရကြင္းကို အုပ္၍ပတ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းကို အုပ္၍ပတ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

  ေဘးအလိမ္တစ္၀က္ ပိုနီေတးစည္းနည္း
  ေဘးအလိမ္တစ္၀က္ ပိုနီေတးစည္းနည္း
  ေဘးအလိမ္တစ္၀က္ ပိုနီေတးစည္းနည္း