အသည္းပံုသံုးဆင့္က်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးလို႔ ျပဳလုပ္ရတဲ့အခါလြယ္ကူေစမွာပါရွင္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေပၚစည္းထားေသာေအာက္မွ သားေရကြင္းေနာက္တစ္ဆင့္ထပ္စည္းပါ။

အေပၚစည္းထားေသာေအာက္မွ သားေရကြင္းေနာက္တစ္ဆင့္ထပ္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္မွ လက္ကိုႏႈိက္လိုက္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္မွ လက္ကိုႏႈိက္လိုက္ပါ။

လက္ျဖင့္အစကိုဆြဲခ်လိုက္ပါ။

လက္ျဖင့္အစကိုဆြဲခ်လိုက္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ေနာက္တစ္ဆင့္ထပ္လိမ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ေနာက္တစ္ဆင့္ထပ္လိမ္ပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးးပါ။

ကြင္းတံကုိစည္းထားေသာဆံပင္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကုိစည္းထားေသာဆံပင္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္၍ ဆံပင္ကိုအဆံုးထိဆြဲမခ်ပဲထားပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္၍ ဆံပင္ကိုအဆံုးထိဆြဲမခ်ပဲထားပါ။

ေနာက္ထပ္ႏွစ္ဆင့္ကို အေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

နာက္ထပ္ႏွစ္ဆင့္ကို အေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အာက္အထိဆက္က်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဖြေပးပါ။

ဖြေပးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

အသည္းပံုသံုးဆင့္က်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း
အသည္းပံုသံုးဆင့္က်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း
အသည္းပံုသံုးဆင့္က်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း