အသည္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္တဲ့အခါလြယ္ကူေစဖို႔ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ ကြင္းတံကိုဆန္႔က်င္ဘက္အေပၚတြင္စိုက္ပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ ကြင္းတံကိုဆန္႔က်င္ဘက္အေပၚတြင္စိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲကိုထည့္လိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲကိုထည့္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ ကြင္းတံကိုဆန္႔က်င္ဘက္အေပၚတြင္စိုက္ပါ။

နာက္တစ္ဖက္ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ ကြင္းတံကိုဆန္႔က်င္ဘက္အေပၚတြင္စိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲကိုထည့္လိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲကိုထည့္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

အေပၚမွဆြဲခ်ထားေသာအစႏွစ္ခုကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေပၚမွဆြဲခ်ထားေသာအစႏွစ္ခုကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ စည္းထားေသာတစ္ဖက္တြင္ကြင္းတံကိုစိုက္ပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ စည္းထားေသာတစ္ဖက္တြင္ကြင္းတံကိုစိုက္ပါ။

ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ဆြဲထားေသာဆံပင္ကိုေလ်ာ့လိုက္ကာ လက္ျဖင့္အလယ္သို႔ႏိႈက္ကာအစကိုျပန္ယူပါ။

ဆြဲထားေသာဆံပင္ကိုေလ်ာ့လိုက္ကာ လက္ျဖင့္အလယ္သို႔ႏိႈက္ကာအစကိုျပန္ယူပါ။

အစကိုျပန္ဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

အစကိုျပန္ဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

အစႏွစ္ခုကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အစႏွစ္ခုကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေပၚယံဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

အေပၚယံဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ပူး၍က်စ္ပါ။

ပူး၍က်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါ။

အနည္းငယ္ဆက္က်စ္ကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အနည္းငယ္ဆက္က်စ္ကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

အသည္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း
အသည္းပံုက်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း