မဂၤလာဆြမ္းေကၽြးဆံထုံး

0

ပုံရိုးရိုးမႀကိဳက္တဲ႔ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ ဆန္းသစ္ထားတဲ႔ ဆံထုံးေလးကို အဆင့္ဆင့္ေလးျပေပးထားလို႔ ေလ့လာသူေတြ ထုံးၾကည့္လို႔အဆင္ေျပပါတယ္ေနာ္။

အေပၚဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခ်န္၍ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ထားပါ။

အေပၚဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခ်န္၍ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ထားပါ။

က်န္ဆံပင္အားလုံးကို ေနာက္ဘက္တြင္ စုစည္းပါ။

က်န္ဆံပင္အားလုံးကို ေနာက္ဘက္တြင္ စုစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔လွန္တင္၍ ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ထားပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔လွန္တင္၍ ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္ထားပါ။

ဆံခံကို သုံးေပးပါ။

ဆံခံကို သုံးေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္တြင္ ဆံခံကိုထား၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္တြင္ ဆံခံကိုထား၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚလွန္တင္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံခံေပၚသို႔ ျဖန္႔ခ်ပါ။

အေပၚလွန္တင္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံခံေပၚသို႔ ျဖန္႔ခ်ပါ။

ဆံပင္အားလုံးကို ေအာက္ဘက္တြင္ စုစည္းပါ။

ဆံပင္အားလုံးကို ေအာက္ဘက္တြင္ စုစည္းပါ။

ေဘးဘက္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

 ေဘးဘက္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လုပ္ေပးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လုပ္ေပးပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ကို ဆံထုံးတြင္ ပတ္ပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ကို ဆံထုံးတြင္ ပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ေပးပါ။

ရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ေပးပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔ ဘီးျဖင့္စုယူပါ။

 ေနာက္ဘက္သို႔ ဘီးျဖင့္စုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေဘးဘက္သို႔ ပို႔ေပးပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေဘးဘက္သို႔ ပို႔ေပးပါ။

ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္၍ ထိန္းထားပါ။

ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္၍ ထိန္းထားပါ။

ေဘးဘက္ကို အဟေလးလုပ္ထားပါ။

 ေဘးဘက္ကို အဟေလးလုပ္ထားပါ။

ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္၍ ထိန္းထားပါ။

ဘဲညွပ္ျဖင့္ညွပ္၍ ထိန္းထားပါ။

ဆံထုံးနားကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုံးနားကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္စီယူ၍ အေခြလုပ္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္စီယူ၍ အေခြလုပ္ပါ။

ဆံထုံးနားကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုံးနားကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ႏွစ္ခုခြဲပါ။

က်န္ဆံပင္ကို ႏွစ္ခုခြဲပါ။

တစ္စကိုေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္စကိုေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ဆုံးတစ္စကိုလဲေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္ဆုံးတစ္စကိုလဲေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။

အလွဆင္ပါ။

 မဂၤလာဆြမ္းေကၽြးဆံထုံး
 မဂၤလာဆြမ္းေကၽြးဆံထုံး
 မဂၤလာဆြမ္းေကၽြးဆံထုံး
 မဂၤလာဆြမ္းေကၽြးဆံထုံး