ကြင္းတံသံုးၿပီး ဆံပင္လွလွေလးစည္းရေအာင္

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုယူကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုယူကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္၍ထည့္ထားေသာ ဆံပင္အလယ္မွလက္ႏိႈက္ကာအစကိုျပန္ယူပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္၍ထည့္ထားေသာ ဆံပင္အလယ္မွလက္ႏိႈက္ကာအစကိုျပန္ယူပါ။

ဆံပင္ကိုဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ဆံပင္ကိုဆြဲခ်လိုက္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္းအေပၚတြင္ ျပထားသလိုဆက္လုပ္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္းအေပၚတြင္ ျပထားသလိုဆက္လုပ္ပါ။

ေနာက္တစ္ျခမ္းကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

နာက္တစ္ျခမ္းကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ကြင္းတံသံုးၿပီး ဆံပင္လွလွေလးစည္းရေအာင္
ကြင္းတံသံုးၿပီး ဆံပင္လွလွေလးစည္းရေအာင္
ကြင္းတံသံုးၿပီး ဆံပင္လွလွေလးစည္းရေအာင္