ႏွင္းဆီေနာက္တြဲဆံထုံး

0

လွလဲလွ လူငယ္ေလးလဲဆန္လို႔ ပ်ိဳေမေလးေတြ လိုက္လုပ္ျကည့္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေနာက္ဘက္တြင္ ဆံပင္ကို သုံးခုခြဲစည္းပါ။

မုန္႕ႀကိဳးလိမ္ က်စ္ေပးပါ။

အစတစ္စကို ယူ၍ ႏွစ္ခုခြဲပါ။

ႏွစ္ခုကိုလိမ္၍ မုန္႕ႀကိဳးလိမ္က်စ္ပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းစည္းပါ။

သုံးခုလုံးကို က်စ္ေပးပါ။

ပထမဆုံးက်စ္တဲ႔အစကိုယူ၍ ႏွင္းဆီပြင့္ပုံစံေခြေပးပါ။

မုန္႕ႀကိဳးလိမ္ဆံပင္ေလးမ်ားကို ႏွင္းဆီပြင့္ပုံစံ ေခြေပးပါ။

အဆုံးထိေခြ၍ ဆံပင္ေအာက္ေျခတြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလယ္ဆံပင္ကိုလဲ ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ဆုံးအစကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။ၿပီးျပည့္စုံပါျပီ။