အသဲပံုဆံပင္စည္းနည္း

0

ခ်စ္စရာအသဲပံုစံေလးနဲ႔ ပ်ိုေမမ်ားအတြက္ လိုက္ဖက္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားေသာ ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပထားပါတယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ခြဲခ်န္ၿပီး အေနာက္ဆံပင္အားလံုးကို စည္းလိုက္ပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ခြဲခ်န္ၿပီး အေနာက္ဆံပင္အားလံုးကို စည္းလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲထည့္ၿပီး အေပၚသို႔ဆြဲပါ။

ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲထည့္ၿပီး အေပၚသို႔ဆြဲပါ။

အေပၚသို႔ဆြဲထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲၿပီး ေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ခုကိုအနည္းငယ္ယူပါ။

အေပၚသို႔ဆြဲထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲၿပီး ေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ခုကိုအနည္းငယ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ထပ္က်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ထပ္က်စ္ပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ကို ထပ္ၿပီးယူပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ကို ထပ္ၿပီးယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေဘးနားကယူယူက်စ္ၿပီးအဆံုးထိက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္ခဏစည္းထားပါမယ္။

ဘးနားကယူယူက်စ္ၿပီးအဆံုးထိက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္ခဏစည္းထားပါမယ္။

တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ပါ

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ခုကိုပူးၿပီး စုစည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္အတြင္းသို႕ သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ခုကိုပူးၿပီး စုစည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္အတြင္းသို႕ သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ေပးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္

အသဲပံုဆံပင္စည္းနည္း
အသဲပံုဆံပင္စည္းနည္း
အသဲပံုဆံပင္စည္းနည္း