ႏွစ္ဖက္စည္းက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

ရိုရိုေလးနဲ႕ သပ္ရပ္လွပတဲ့ ဆံထံုးပံုစံေလးကိုပ်ိဳေမမ်ားစည္းႏိုင္ေစရန္အတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးရပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးရပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းေရွ႕နည္းအတိုင္းစည္းေပးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလည္းေရွ႕နည္းအတိုင္းစည္းေပးပါ။

ဆံပင္တစ္ဖက္မွ က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခါက္ေခါက္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္တစ္ဖက္မွ က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခါက္ေခါက္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းေခါက္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းေခါက္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancyျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

Fancyျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

 ႏွစ္ဖက္စည္းက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
 ႏွစ္ဖက္စည္းက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
 ႏွစ္ဖက္စည္းက်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး