မုန္ႀကိဳးလိမ္ Fancyေနာက္တြဲ

0

လွလဲလွ လူငယ္ေလးလဲဆန္လို႔ ပ်ိဳေမေလးေတြ လိုက္လုပ္ျကည့္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေနာက္ဘက္တြင္ ဆံပင္ကို သုံးခုခြဲစည္းပါ။

နာက္ဘက္တြင္ ဆံပင္ကို သုံးခုခြဲစည္းပါ။

အစတစ္စကို ယူ၍ ႏွစ္ခုခြဲပါ။

အစတစ္စကို ယူ၍ ႏွစ္ခုခြဲပါ။

ႏွစ္ခုကိုလိမ္၍ မုန္႕ႀကိဳးလိမ္က်စ္ပါ။

 ႏွစ္ခုကိုလိမ္၍ မုန္႕ႀကိဳးလိမ္က်စ္ပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းစည္းပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းစည္းပါ။

သုံးခုလုံးကို က်စ္ေပးပါ။

သုံးခုလုံးကို က်စ္ေပးပါ။

ပထမဆုံးက်စ္တဲ႔အစကို ယူပါ။

ပထမဆုံးက်စ္တဲ႔အစကို ယူပါ။

စည္းထားေသာႏွစ္စေပၚမွယူပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာႏွစ္စေပၚမွယူပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္အဆုံးသက္ကို အလယ္ဆံပင္တြင္ပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ဆံပင္အဆုံးသက္ကို အလယ္ဆံပင္တြင္ပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္ဆုံးအစကို ေအာက္ဘက္မွ ပတ္ယူပါ။

အေပၚသို႔ပတ္တင္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚသို႔ပတ္တင္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဆုံးသက္ကို ပထမဆံပင္ၾကားထဲထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဆုံးသက္ကို ပထမဆံပင္ၾကားထဲထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလယ္မွအစကို အေပၚဘက္သို႔တင္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလယ္မွအစကို အေပၚဘက္သို႔တင္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဆုံးသက္ကိုေခြ၍ အလယ္ႀကားထဲထည့္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဆုံးသက္ကိုေခြ၍ အလယ္ႀကားထဲထည့္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

မုန္ႀကိဳးလိမ္ Fancyေနာက္တြဲ
မုန္ႀကိဳးလိမ္ Fancyေနာက္တြဲ
မုန္ႀကိဳးလိမ္ Fancyေနာက္တြဲ