အလိမ္အက်စ္ဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားလို႔၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕မွထိပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

အေရွ႕မွထိပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယွက္လိုက္ပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယွက္လိုက္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ယွက္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ယွက္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

နာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ယွက္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ယွက္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးပါ။

ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုလိမ္၍က်စ္ပါ။

ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုလိမ္၍က်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ပါ။

ေဘးဆံပင္ကုန္တဲ့အထိယူက်စ္သြားပါ။

ဘးဆံပင္ကုန္တဲ့အထိယူက်စ္သြားပါ။

ေအာက္အထိဆက္၍လိမ္သြားပါ။

အာက္အထိဆက္၍လိမ္သြားပါ။

ေအာက္အဖ်ားမွေပၚကိုေခြတင္သြားပါ။

အာက္အဖ်ားမွေပၚကိုေခြတင္သြားပါ။

ေဘးတစ္ဖက္ကိုကပ္ကာအရင္းထိေခြပါ။

ဘးတစ္ဖက္ကိုကပ္ကာအရင္းထိေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။

အလိမ္အက်စ္ဆံထံုး
အလိမ္အက်စ္ဆံထံုး
အလိမ္အက်စ္ဆံထံုး