ညေနခင္း Fancy အလွဆံထုံး

0

ဒီဆံထုံးေလးက နန္းမဆန္ေပမယ့္ ခမ္းနားလွတဲ႔ ဆံထုံးေလးမို႔ အဆင့္ဆင့္လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးေနာ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ ႏွစ္စခြဲပါ။

ရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ ႏွစ္စခြဲပါ။

ႏွစ္စကို ယွက္၍လိမ္ပါ။

ႏွစ္စကို ယွက္၍လိမ္ပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

 ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

လိမ္လိုက္ပါ။

 လိမ္လိုက္ပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္အထိ လိမ္သြားပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္အထိ လိမ္သြားပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္ကိုလဲ တစ္၀က္ထိ လုပ္သြားပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္ကိုလဲ တစ္၀က္ထိ လုပ္သြားပါ။

ဆံပင္ႏွစ္ခုကို စု၍ စည္းပါ။

 ဆံပင္ႏွစ္ခုကို စု၍ စည္းပါ။

ေအာက္ဘက္မွဆံပင္ အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

 ေအာက္ဘက္မွဆံပင္ အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စုစည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စုစည္းပါ။

အတြင္းဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

အတြင္းဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

 ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။

အေပၚစည္းထားေသာဆံပင္ႀကားထဲသို႔ ထည့္ပါ။

အေပၚစည္းထားေသာဆံပင္ႀကားထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ပုံတြင္ျပထားသလို ျဖစ္သြားပါမယ္။

ပုံတြင္ျပထားသလို ျဖစ္သြားပါမယ္

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကိုလဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကိုလဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

အေပၚစည္းထားေသာဆံပင္ႀကားထဲသို႔ ထည့္ပါ။

အေပၚစည္းထားေသာဆံပင္ႀကားထဲသို႔ ထည့္ပါ

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုလဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုလဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

အေပၚစည္းထားေသာဆံပင္ႀကားထဲသို႔ ထည့္ပါ။

အေပၚစည္းထားေသာဆံပင္ႀကားထဲသို႔ ထည့္ပါ။

တစ္ခုထဲေသာဆံပင္ကို ဆက္လက္လုပ္ပါ။

တစ္ခုထဲေသာဆံပင္ကို ဆက္လက္လုပ္ပါ။

အေပၚစည္းထားေသာဆံပင္ႀကားထဲသို႔ ထည့္ပါ။

အေပၚစည္းထားေသာဆံပင္ႀကားထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလွဆင္ပါ။

အလွဆင္ပါ။

ညေနခင္း Fancy အလွဆံထုံး
ညေနခင္း Fancy အလွဆံထုံး
ညေနခင္း Fancy အလွဆံထုံး