ဖဲျပားက်စ္ဆံၿမီွး

0

ကိုယ္တိုင္လုပ္လို႔ရေအာင္္္ ဖဲျပားေလးကိုအလြယ္လုပ္နည္းေလးကို ႏိႈင္းကအဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေနာက္ဘက္မွဆံပင္ကို ျမင့္ျမင့္စည္းပါ။

နာက္ဘက္မွဆံပင္ကို ျမင့္ျမင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ အေပၚဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ အေပၚဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ တစ္၀က္စည္းေပးပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ တစ္၀က္စည္းေပးပါ။

တစ္၀က္အဟေလးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္၀က္အဟေလးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေနေသးေသာ ဆံပင္ကိုလဲ တစ္၀က္စည္းပါ။

က်န္ေနေသးေသာ ဆံပင္ကိုလဲ တစ္၀က္စည္းပါ။

တစ္၀က္အဟေလးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္၀က္အဟေလးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကြင္းတံကို သုံးေပးပါ။

ကြင္းတံကို သုံးေပးပါ။

ကြင္းတံထဲသို႔ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထည့္ပါ။

ကြင္းတံထဲသို႔ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထည့္ပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

အာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေအာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကို သုံးစခြဲယူပါ။

 ေအာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကို သုံးစခြဲယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းစည္းပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းစည္းပါ။

ဖြေပးပါ။

ဖြေပးပါ။

ဖဲျပားက်စ္ဆံၿမီွး
ဖဲျပားက်စ္ဆံၿမီွး
ဖဲျပားက်စ္ဆံၿမီွး