က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဘက္လွစည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုလည္း လြယ္ကူစြာေဖာ္ျပေပးထားတယ္တဲ့ ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္နည္းငယ္ကိုယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေရွ႕မွဆံပင္နည္းငယ္ကိုယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါ။

တစ္ဖက္ကိုယူကာ သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါ။

တစ္ဖက္ကိုယူကာ သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူးကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူးကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ပူးလိုက္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ပူးလိုက္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုျပန္ပူးကာက်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုျပန္ပူးကာက်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ပါ။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူးကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူးကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဘက္လွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဘက္လွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ဘက္လွစည္းနည္း