ေဘးယွက္က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း

0

Fancy ဆန္ဆန္ေဘးယွက္ဆံပင္ပံုစံေလးကို အလြယ္တကူစည္းနိုင္ရန္ပ်ိုေမမ်ားအတြက္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စည္းပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုေဘးေစာင္းအေနျဖင့္္ သားေရကြင္းႏွင့္ခ်ည္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုေဘးေစာင္းအေနျဖင့္္ သားေရကြင္းႏွင့္ခ်ည္ပါ။

ေအာက္ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို အတည္းငယ္ယူၿပီးေဘးသို႕ပို႕ပါ။

အာက္ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကို အတည္းငယ္ယူၿပီးေဘးသို႕ပို႕ပါ။

ပို႕ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

ပို႕ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

ေရွ႕နည္းအတိုင္းေဘးယွက္ဆံပင္လုပ္ၿပီး အဆံုးထိစည္းပါ။

ရွ႕နည္းအတိုင္းေဘးယွက္ဆံပင္လုပ္ၿပီး အဆံုးထိစည္းပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

 ေဘးယွက္က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း
 ေဘးယွက္က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း
 ေဘးယွက္က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း