က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပံုစံအလွစည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္တဲ့အခါလြယ္ကူေစဖို႔ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုလည္း ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားတယ္ေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုဘယ္ဘက္တြင္စိုက္ကာ ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ကြင္းတံကိုဘယ္ဘက္တြင္စိုက္ကာ ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ကြင္္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ကြင္္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ကြင္းတံကိုညာဘက္တြင္စိုက္ကာ ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ကြင္းတံကိုညာဘက္တြင္စိုက္ကာ ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ကြင္းတံထဲဆံပင္္ကိုထည့္ကာ ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ကြင္းတံထဲဆံပင္္ကိုထည့္ကာ ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဆင့္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

နာက္တစ္ဆင့္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုက်စ္ဆံၿမီွးတစ္ဖက္တြင္စိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုက်စ္ဆံၿမီွးတစ္ဖက္တြင္စိုက္ပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေအာက္အထိလုပ္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေအာက္အထိလုပ္ပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပံုစံအလွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပံုစံအလွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပံုစံအလွစည္းနည္း