ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအတြက္ အလြယ္စည္းနည္း

0

ကိုယ္တိုင္လိုက္လုပ္လို႔ ရသည္အတြက္ ပ်ိဳေမတို႔အဆင္ေျပေစရန္ အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲ၍ ညာဘက္မွေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲ၍ ညာဘက္မွေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ စည္းပါ။

ေအာက္ဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

 ေအာက္ဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

အာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ေအာက္ဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

 ေအာက္ဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

 ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေအာက္ဆံုးမွ က်န္ဆံပင္အားလုံးကို စုစည္းပါ။

 ေအာက္ဆံုးမွ က်န္ဆံပင္အားလုံးကို စုစည္းပါ။

ေအာက္ဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

အာက္ဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

 ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလဲ အဆင့္ဆင့္လုပ္သြားပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလဲ အဆင့္ဆင့္လုပ္သြားပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအတြက္ အလြယ္စည္းနည္း
 ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအတြက္ အလြယ္စည္းနည္း
 ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအတြက္ အလြယ္စည္းနည္း