က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံထံုးထံုးနည္း။

0

လွပသပ္ရပ္ၿပီး အလြယ္တကူထံုးလို႕ရတဲ့ ဆံပင္ပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းယူလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို ပူးလိုက္ပါမယ္။

အေပၚဆံပင္တစ္ဖက္ကိုယူလိုက္ပါမယ္။

အေပၚဆံပင္တစ္ဖက္ကိုယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္လိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္လိုက္ပါမယ္။

ေအာက္ဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

အာက္ဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေခါင္းဆံုးသည္အထိ က်စ္ပါ။

ခါင္းဆံုးသည္အထိ က်စ္ပါ။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေခြေလးျဖစ္ေအာင္ လိပ္ေပးရပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေခြေလးျဖစ္ေအာင္ လိပ္ေပးရပါမယ္။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေခြပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။
က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။
က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။