က်စ္ဆံၿမီွးအတြင္းလိပ္ဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့အတြက္ ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုယူပါ။

ဘးႏွစ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုပူးကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုပူးကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ တစ္ဖက္တြင္စိုက္ကာ ဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ တစ္ဖက္တြင္စိုက္ကာ ဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆန္႔က်င္ဘက္တြင္စိုက္ကာ ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုလည္းယူပါ။

ကြင္းတံကိုဆန္႔က်င္ဘက္တြင္စိုက္ကာ ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုလည္းယူပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုကြင္းထဲသို႔ ဆံပင္ကိုထည့္ကာဆြဲထုတ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုကြင္းထဲသို႔ ဆံပင္ကိုထည့္ကာဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္ကို အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

နာက္ထပ္တစ္ဆင့္ကို အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ဆြဲခ်ထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ဆြဲခ်ထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုက်စ္သြားေသာ က်စ္ဆံၿမီွးတြင္စိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုက်စ္သြားေသာ က်စ္ဆံၿမီွးတြင္စိုက္ပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္မ်ားကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္ထည့္သြားပါ။

က်န္ေသာဆံပင္မ်ားကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆက္ထည့္သြားပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

အတြင္းကိုလိပ္ထည့္ပါ။

အတြင္းကိုလိပ္ထည့္ပါ။

အဆံုးထိလိပ္ထည့္လိုက္ပါ။

အဆံုးထိလိပ္ထည့္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့့္ အလွဆင္ပါ။

ကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့့္ အလွဆင္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးအတြင္းလိပ္ဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမီွးအတြင္းလိပ္ဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမီွးအတြင္းလိပ္ဆံထံုး