က်စ္ဆံၿမွီးႏွစ္ေၾကာင္းက်စ္ ဆံပင္စည္းနည္း

0

လူငယ္ဆန္ဆန္ ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို အလြယ္တကူစည္းနိုင္ရန္အတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

ေနာက္ဆံပင္ကိုလဲ သံုးေခ်ာင္းခြဲၿပီး က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

နာက္ဆံပင္ကိုလဲ သံုးေခ်ာင္းခြဲၿပီး က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလုိက္ပါမယ္။

 ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလုိက္ပါမယ္။

စုစည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

စုစည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ေပးရပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ေပးရပါမယ္။

ပတ္ထားေသာဆံပင္အဆံုးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ပတ္ထားေသာဆံပင္အဆံုးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးႏွစ္ေၾကာင္းက်စ္ ဆံပင္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမွီးႏွစ္ေၾကာင္းက်စ္ ဆံပင္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမွီးႏွစ္ေၾကာင္းက်စ္ ဆံပင္စည္းနည္း