က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္ပိုင္းအလွစည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္တဲ့အခါလြယ္ကူေစရန္ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားတယ္ေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုယူကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုယူကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္၍ထည့္ထားေသာ ဆံပင္အလယ္မွလက္ႏိႈက္ကာအစကိုျပန္ယူပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္၍ထည့္ထားေသာ ဆံပင္အလယ္မွလက္ႏိႈက္ကာအစကိုျပန္ယူပါ။

ဆံပင္ကိုဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ဆံပင္ကိုဆြဲခ်လိုက္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္းအေပၚတြင္ ျပထားသလိုဆက္လုပ္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္းအေပၚတြင္ ျပထားသလိုဆက္လုပ္ပါ။

ေနာက္တစ္ျခမ္းကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

နာက္တစ္ျခမ္းကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

ေဘးမွထည့္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါ။

ဘးမွထည့္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးေအာက္ထဲကိုထည့့္က်စ္ပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးေအာက္ထဲကိုထည့့္က်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးေအာက္ထဲကိုထည့့္က်စ္ပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးေအာက္ထဲကိုထည့့္က်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေအာက္အထိ ဆက္က်စ္သြား၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေအာက္အထိ ဆက္က်စ္သြား၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္ပိုင္းအလွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္ပိုင္းအလွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးေနာက္ပိုင္းအလွစည္းနည္း