သံုးဆင့္လိမ္လိပ္ျပာပံုစည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္တဲ့အခါ လြယ္ကူေစဖိုု႔ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုလည္းေဖာ္ျပေပးထားတယ္ေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာေအာက္မွ အနည္းငယ္ေက်ာ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္ထပ္စည္းပါ။

စည္းထားေသာေအာက္မွ အနည္းငယ္ေက်ာ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္ထပ္စည္းပါ။

စည္းထားေသာအလယ္မွ လက္ကိုႏိႈက္လိုက္ပါ။

စည္းထားေသာအလယ္မွ လက္ကိုႏိႈက္လိုက္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို လက္ျဖင့္ယူပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို လက္ျဖင့္ယူပါ။

ဆံပင္အစကို ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ဆံပင္အစကို ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေနာက္တစ္္ခါထပ္လိမ္ေပးပါ။

နာက္တစ္္ခါထပ္လိမ္ေပးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုမတင္လိုက္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုမတင္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ေဘးမွဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါ။

ဘးမွဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုပူးကာ အေနာက္တြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုပူးကာ အေနာက္တြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္ႏွစ္ဆင့္ကို အေပၚတြင္ျပထးသလိုထပ္လိမ္ပါ။

နာက္ႏွစ္ဆင့္ကို အေပၚတြင္ျပထးသလိုထပ္လိမ္ပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

သံုးဆင့္လိမ္လိပ္ျပာပံုစည္းနည္း
သံုးဆင့္လိမ္လိပ္ျပာပံုစည္းနည္း
သံုးဆင့္လိမ္လိပ္ျပာပံုစည္းနည္း